Управление и поддръжка на етажна собственост

Вашата сграда има нужда от ефективно управление и грижлива поддръжка, за да се гарантира пълно разбирателство и уют.

А Вие?

Нима не желаете да спестите пари и време?

Вие можете да извършите индивидуален избор на дейности по услугата, които да Ви предоставим.

Според направеният от Вас избор,ще Ви изпратим индивидуализирана оферта на най-изгодната цена.

Pencil and notepad
Ето

какво включва услугата

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВЕН АСПЕКТ

Организираме свикване на Общо събрание (ОС) на Етажната собственост (ЕС) и рационалното му провеждане за вземане на решения, съгласно законоустановения ред;

Обезпечаваме необходимите процедури за своевременното и добросъвестно изпълнение на взетите от ОС решения;

Осъществяваме комуникация с Общинската администрация, инфраструктурни предприятия и др. от името на етажната собственост;

Извършваме регистрация на сградите или отделните входове в режим на етажна собственост в изричен публичен регистър към общинската (районна) администрация, създаван и поддържан за съответната територия, съгласно разпоредбите на Закон за управление на етажната собственост (ЗУЕС);

Изготвяме подходящ правилник за вътрешния ред и осъществяваме контрол за спазването му от собствениците;

Предлагаме изготвяне и текущ контрол по изпълнението на договори, споразумения и др. с външни изпълнители, провеждаме процедури за възлагане на изпълнението на външни услуги и др.;

Изготвяме предложения за дейностите на годишна база;

Предоставяме надеждно процесуално представителство в съда по спорове на Етажната собственост с трети лица, както и такива с недобросъвестни членове на самата ЕС;

Обявяваме периодични доклади за дейности, състояние и др.;

Информираме новите собственици за условията за обитаване в етажната собственост и правата/задълженията им по отношение на формиране на бюджета, правилника за вътрешния ред и др.

ФИНАНСОВ АСПЕКТ

Изготвяме и изпълняваме годишен бюджет на ЕС;

Откриваме индивидуална банкова сметка от името на ЕС за безопасно съхранение на наличностите;

Събираме дължимите от отделните собственици суми, по няколко удобни начина ( в брой на място в ЕС или в офиса на "РОЯЛ-ЛУКС" ООД, на касите на EaseyPay, чрез платформата на E-Pay, по банков път);

Водим професионално счетоводството – Поддръжаме онлайн интегрирани Регистър на разчетите и Книга за приходи и разходи на ЕС;

Изпълняваме финансови задължения и внимателно се грижим за навременното заплащане на такси, сметки и др., свързани с договорните отношения на ЕС с трети лица, както и с членове на самата ЕС;

Предоставяме 24-часов онлайн достъп, в реално време, до цялата информация касаеща етажната собственост и собствениците, обитателите на самостоятелни обекти в нея.

Получавате

Допълнително

Гарантирано заплащане на сметките и при моментна липса на средства в касата на Етажната Собственост.

ТЕКУЩО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Извършваме почистване на общите части и прилежащите площи или следим за безупречното изпълнение;

Извършваме дребни ремонтни работи по общите части – подмяна крушки, ремонт брави и ключове и др.;

Комуникираме с инфраструктурните дружества и осигуряваме незабавно действие от тяхна страна при аварии;

Осигуряваме текущо обслужване за асансьора и бързо отстраняване на възникнали повреди;

Осигуряваме подходящи специалисти за отстраняване на непредвидени повреди по електро, ВиК, ОиВ и др. системи в общите части и отделните жилища;

Извършваме регулярна техническа инспекция на общите части на сградата – покрив, системи;

Представяме доклади за резултати от регулярните технически инспекции и съставяме листи с препоръчителни дейности;

Получавате

Допълнително

Финансиране /съфинансиране на ремонти при липса на средства в касата на Етажната Собственост.

ПЛАНОВИ РЕМОНТИ В СИСТЕМИТЕ НА СГРАДАТА

Организираме и/или изпълняваме планирани ремонти;

Подсигуряваме навременна реакция при аварийни ситуации;

Сравняваме предоставени оферти за ремонтни дейности и представяме подробни доклади и справки;

Осигуряваме контрол на качеството на изпълняваните дейности.

Получавате

Допълнително

Процедура по принудително изпълнение на взетите от Общото Събрание решения