Планиране, организация и извършване на ремонти в сградата и нейните системи

За да се предотврати евентуално нарушаване на конструктивните елементи на сградата, следва да се извършват регулярно поправки и освежителни ремонти.
Навременна реакция при аварийни ситуации е абсолютно задължителна.

    - Регулярна техническа инспекция на общите части на сградата – покрив, системи;
    - Изготвяне на график за изпълнение на планови дейности – остойностяване, комуникиране към собствениците;
    - Организация и изпълнение на така планираните текущи ремонти;
    - Своевременно съдействие и организация при възникнали аварии;