Административно-правен аспект

На първо място управлението следва да се осъществява, задължително спазвайки националните и международни правни норми, за да се постигне законност.

  - Свикване на Общо събрание (ОС) на Етажната собственост (ЕС) и организиране на рационалното му провеждане за вземане на решения, съгласно законоустановения ред;
  Обезпечаване на необходимите процедури за своевременното и добросъвестно изпълнение на взетите от ОС решения;
  - Осъществяване на комуникация с Общинската администрация, инфраструктурни предприятия и др. от името на етажната собственост;
  - Изготвяне на правилник за вътрешния ред и осъществяване на контрол за спазването му от собствениците;
  - Регистрация на сградите или отделните входове в режим на етажна собственост в изричен публичен регистър към общинската (районна) администрация, създаван и поддържан за съответната територия, съгласно разпоредбите на Закон за управление на етажната собственост (ЗУЕС);
  - Изготвяне и текущ контрол по изпълнението на договори, споразумения и др. с външни изпълнители, провеждане на процедури за възлагане на изпълнението на външни услуги и др.;
  - Осъществяване на процесуално представителство в съда по спорове на Етажната собственост с трети лица, както и такива с недобросъвестни членове на самата ЕС;
  - Изготвяне на предложение за дейностите на годишна база;
  - Изготвяне на периодични доклади;
  - Информиране на новите собственици за условията за обитаване в сградата (отделните входове) в режим на етажна собственост и задълженията им по отношение на формиране на бюджета, правилника за вътрешния ред и др.