top of page

Item List

Административно-правен аспект

На първо място управлението следва да се осъществява, задължително спазвайки националните и международни правни норми, за да се постигне законност.

Планиране, организация и извършване на ремонти в сградата и нейните системи

За да се предотврати евентуално нарушаване на конструктивните елементи на сградата, следва да се извършват регулярно поправки и освежителни ремонти.
Навременна реакция при аварийни ситуации е абсолютно задължителна.

Текущо обслужване и поддръжка

Текущата поддръжка на сградата е от изключителна важност за поддържане на адекватно ниво н функционалност на съоръженията й, както и здравословна и хигиенна, за обитаване среда.

Финансов аспект

Предполага стратегическо планиране, с цел възвръщаемост на вложените средствата и прозрачна отчетност

bottom of page